CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

A continuació s'exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web www.empileclothing.com, propietat de la David Fajula Jufre (47790777C). L'acceptació d'aquest document comporta que l'usuari:

a) Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.

b) Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

c) Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions seran vàlides indefinidament i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.empileclothing.com

David Fajula Jufre es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions generals, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

 

1. Normativa.

Aquestes Condicions Generals han estat redactades de conformitat amb el que estableix la normativa següent:

a) Llei 7/1998 sobre condicions generals de contractació.

b) RD 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'art. 5.3 de la Llei 7/1998.

c) Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista.

d) Reial decret llei 14/1999 regulador de la signatura electrònica.

e) Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

f) Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

IMPORTANT: Tots els usuaris de la web, independentment de la seva condició de visitants o usuaris registrats, queden subjectes al Avís Legal. A més, tot client, abans de prestar el seu consentiment, ha de declarar que ha llegit i coneix aquestes condicions, a les quals quedarà subjecte i acceptarà expressament els seus termes, a fi de considerar formalitzada l'operació de compra.

 2. Productes a la venda.

David Fajula Jufre (en endavant EMPILE) ofereix samarretes i adhesius a través d'una plataforma web de comerç electrònic. Aquesta plataforma és l'únic suport a través del qual el client podrà adquirir aquests articles, llevat establiments autoritzats.

EMPILE especificarà les característiques dels productes a la venda, tal com el productor els hagi subministrat o els posi al mercat a disposició dels consumidors.

EMPILE informarà al client el preu de venda al públic de cada producte, expressat en euros (€), amb els impostos aplicables inclosos.

EMPILE es reserva el dret d'afegir i retirar qualsevol producte o servei de la botiga virtual, en qualsevol moment. Llevat que es disposi altrament, els productes de nova incorporació quedaran subjectes a les disposicions de les condicions generals de contractació des d'aquest moment. El client ha de tenir en compte que alguns dels productes suggerits tenen una oferta estacional i / o són de producció molt limitada o no estiguin en l'estoc de la botiga, motius pels quals hi ha la possibilitat que en el moment de tramitar una comanda , aquests no estiguin disponibles. En aquest supòsit, EMPILE així ho informarà al client, per tal que tingui coneixement.

IMPORTANT: La venda d'alguns productes que s'ofereixen a través del web, només és permesa a majors de 16 anys. Per tant, aquesta és l'edat mínima exigible per donar-se d'alta com a client. En el moment del registre, el client haurà de certificar expressament aquest fet.

3. Procediment de compra.

EMPILE posa a disposició del client el següent procediment de compra seqüencial per formalitzar l'operació:

1. El client podrà escollir els productes que desitgi i afegir a la seva cistella de la compra tant des de la fitxa del producte, com des d'altres llocs habilitats a l'objecte. El client podrà consultar en qualsevol moment l'estat de la seva cistella, obtenint la informació dels productes escollits, el seu preu i el total acumulat d'intenció de compra. A aquesta altura del procés, el client és lliure d'afegir o eliminar els productes que desitgi de la seva cistella.

2. Un cop el client hagi iniciat el procediment de compra mitjançant l'opció corresponent, se li mostrarà una llista amb tots els productes inclosos en la seva comanda. També se li indicarà el preu unitari i el valor total de la cistella, sense incloure el transport.

A aquesta altura del procés, el client encara podrà afegir o eliminar productes de la seva cistella, a la seva lliure elecció.

Mitjançant un diagrama, el client estarà informat en tot moment en quin passos del procediment de compra es troba.

3. Si el client decideix continuar amb el procés, haurà de registrar com a client - en el cas que encara no ho fos-facilitant totes les dades que li siguin requerits. En aquest moment, haurà de declarar que ha llegit i que accepta la Política de Privacitat de EMPILE (visible en qualsevol moment d'accés a la web i ara també especialment accessible a través de l'enllaç corresponent). Un cop realitzat correctament el registre, el client rebrà un missatge de benvinguda a l'adreça de correu electrònic facilitada, on se li confirmarà el nom d'usuari i la contrasenya (password), dades que seran del tot imprescindibles per accedir a l'espai d'usuaris registrats.

Si l'usuari ja consta com a inscrit com a client a la base de dades de EMPILE, només caldrà que s'identifiqui mitjançant el seu correu electrònic i la contrasenya (password) per continuar amb el procés de compra.

4. A continuació, el client informarà de l'adreça de lliurament dels productes que desitja adquirir, que no té perquè coincidir amb el domicili habitual (i de facturació), facilitant totes les dades requerides a fi de minimitzar possibles devolucions.

5. A partir de la informació aportada pel client, EMPILE ja coneix en aquest moment del procés totes les variables que intervenen en el càlcul del preu del transport fins a destinació. Un cop calculat el sistema mostrarà l'import final a pagar (amb assegurança de transport bàsica inclosa).

Si el client decideix en aquest moment que la informació aportada és correcta i completa, se li demanarà que presti el seu consentiment per finalitzar l'operació de compra. Un cop donat aquest consentiment, la comanda no podrà ser modificat.

6. Prestat el consentiment, el client formalitzarà el pagament de l'operació mitjançant l'ús de la passarel·la de pagament bancari. En aquest cas EMPILE tramitarà l'enviament en el moment de rebre la confirmació del pagament a través del banc o altres sistemes de pagament electrònic que EMPILE posi a la seva disposició. EMPILE es reserva el dret de canviar la passarel·la i els sistemes de pagament en funció de les seves necessitats, en qualsevol moment i sense preavís.

7. Realitzats tots aquests passos, el client obtindrà per correu electrònic i de forma immediata una factura amb tots els detalls de la seva compra. Aquesta informació també serà consultable a l'històric de comandes del seu compte.

4. Forma de pagament.

EMPILE, només accepta el pagament mitjançant Pay-Pal.

5. Transport i lliurament.

EMPILE gestionarà els enviaments nacionals en la direcció d'enviament facilitada pel client durant el procés de compra. No es realitzarà cap enviament a apartats de correus de cap país del món. Les despeses de transport es calculen en funció de la direcció d'enviament facilitada.

EMPILE seleccionarà l'agència de transports que més li convingui en cada moment i per a cada destinació a fi d'aconseguir un servei el més eficaç i fiable possible i expedir la comanda dins dels 10 dies laborables (màxim) següents a la recepció de la mateixa ( a excepció del cap de setmana o festius que ho farà el primer dia hàbil següent) i després de ser confirmat el pagament, sempre que els productes estiguin disponibles i no circumstàncies de força major que ho impedeixin. L'agència de transports seleccionada lliurarà la comanda dins el termini que tingui establert segons la destinació i tipus de servei utilitzat. En tots els casos, un cop lliurada la mercaderia al transportista, el sistema enviarà al client un correu electrònic amb un codi que li permetrà fer un seguiment de l'enviament a través del web del transportista. EMPILE no es responsabilitzarà de les demores en el lliurament ocasionats exclusivament per causes imputables a l'agència de transports o factors imprevisibles i incontrolables que no tingui el deure de suportar.

Per norma general, les agències de transport realitzen diversos intents de lliurament de la mercaderia. Si finalment aquesta resulta tornada i s'acrediten els diversos intents de lliurament, el client no tindrà cap dret que li sigui reintegrat l'import de la seva compra. En qualsevol cas, EMPILE no gestionarà mai el reenviament de la mercaderia.

6. Desistiment i devolució d'una comanda.

En el cas que un o diversos productes arribessin deteriorats a conseqüència del transport, caldrà que el destinatari ho faci constar per escrit en l'albarà de lliurament que li lliurarà el transportista en el moment de rebre l'enviament, acompanyat de la seva signatura. Després, caldrà que ho comuniqui a EMPILE, per escrit, en un termini màxim de set dies hàbils des de la data de recepció, explicant els fets amb detall. Cal que el destinatari conservi el / s producte / s deteriorat / s sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol manipulació, alteració o ús. Un cop realitzades les gestions i comprovacions oportunes, i dins d'un termini màxim de trenta dies des de la data de comunicació, EMPILE reemborsarà els diners dels productes deteriorats mitjançant una transferència a la targeta de crèdit que es va utilitzar en el moment d'efectuar la compra . Un cop realitzat el reemborsament dels diners, EMPILE es reserva el dret a reclamar els productes deteriorats (corrent al seu càrrec les despeses de devolució dels mateixos).

Si els productes rebuts difereixen de la comanda original, caldrà que el client ho comuniqui per escrit a EMPILE, en un termini màxim de set dies hàbils des de la data de recepció. El destinatari haurà de guardar el / els producte / s objecte de reclamació sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol tipus de manipulació, alteració o ús. Un cop fetes les gestions i comprovacions oportunes, i dins d'un termini màxim de trenta dies des de la data de comunicació, EMPILE reemborsarà els diners dels productes erronis mitjançant una transferència a la targeta de crèdit que es va utilitzar en el moment d'efectuar la compra . Un cop realitzat el reemborsament dels diners, EMPILE es reserva el dret a reclamar els productes erronis (corrent al seu càrrec les despeses de devolució dels mateixos).

Si per alguna raó diferent de les anteriors, el client decideix tornar algun producte, menys els productes considerats especials (productes que per la seva naturalesa no es troben en estoc), disposarà de set dies hàbils des de la data de recepció de l'enviament. Caldrà que el client ho comuniqui prèviament a EMPILE, per escrit, dins el termini indicat. El destinatari haurà de guardar el / els producte / s sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol tipus de manipulació, alteració o ús. El client haurà de retornar aquest / s producte / s en perfectes condicions, anant al seu càrrec tant les despeses del primer enviament com les de la devolució (que haurà de gestionar directament), així com les despeses duaners, si haguessin. Un cop rebut / si fetes les comprovacions oportunes, EMPILE reemborsarà el seu import mitjançant una transferència a la targeta de crèdit que es va utilitzar en el moment d'efectuar la compra, dins el termini màxim de trenta dies des de la data de recepció del / s producte / s en les seves instal·lacions.

Les comandes han de ser retornats a la següent adreça:

EMPILE

David Fajula Jufre

Clavellas, 35

 08560-Manlleu (Barcelona)

Espanya

Queda exclòs el dret de resolució (desistiment) en aquells casos en què per la naturalesa del contingut de les prestacions sigui impossible fer-la, sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis soferts o quan la mercaderia retornada al magatzem o el seu embalatge no estiguin complets i / o en perfecte estat.

 

7. Legislació i Jurisdicció aplicables.

La confecció, aplicació i interpretació d'aquestes Condicions Generals de contractació per part de qualsevol òrgan arbitral o judicial queden subjectes a la normativa establerta en l'ordenament jurídic espanyol.

Les parts s'obliguen a intentar solucionar les controvèrsies que puguin sorgir davant d'un òrgan arbitral de la província de Barcelona que pugi emetre un laude vinculant.

Si l'assumpte pren la via judicial, per a la resolució de qualsevol controvèrsia entre el client i EMPILE, les parts acorden sotmetre la resolució de la mateixa als jutjats i tribunals de la Província de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.